Een bezwaar indienen

Indien u het niet eens bent met een beslissing van de Kansspelautoriteit, zoals de afwijzing van een vergunningsaanvraag of de hoogte van een opgelegde boete, dan kunt u tegen die beslissing een bezwaar indienen.

U kunt tegen een beslissing bezwaar maken door een gemotiveerd bezwaarschrift - binnen zes weken na de bekendmaking van de beslissing - in te dienen. U moet uw bezwaar schriftelijk indienen. Uw bezwaarschrift stuurt u naar het volgende adres:

Kansspelautoriteit
Afdeling Juridische Zaken en Ontwikkeling
Postbus 298
2501 CG Den Haag

U kunt uw bezwaarschrift ook door uw gemachtigde laten indienen. Als de gemachtigde geen advocaat is, moet u een machtiging bijvoegen bij uw bezwaarschrift.

Zorg ervoor dat uw bezwaarschrift in elk geval het volgende bevat:

  • uw naam en adres;
  • ddatum waarop u het bezwaarschrift schrijft;
  • een kopie van de beslissing;
  • de gronden van uw bezwaar;
  • uw handtekening of de handtekening van uw gemachtigde.

Na ontvangst van een volledig bezwaarschrift ontvangt u in beginsel binnen 8 weken een beslissing op uw bezwaar. Indien gewenst kunt u uw bezwaar ook mondeling toelichten tijdens een hoorzitting. Indien u het niet eens bent met de beslissing op het bezwaar kunt u daartegen vervolgens beroep aantekenen bij de rechter.

Beroepschrift

Binnen zes weken na dagtekening van de beslissing op bezwaar kunt u een beroepschrift indienen bij de sector bestuursrecht van de rechtbank binnen het rechtsgebied waarvan u uw woonplaats in Nederland hebt.
Aan het beroepschrift gelden de voldende voorwaarden:

  • dient te zijn ondertekend;
  • bevat uw naam en adres;
  • bevat de dagtekening;
  • bevat een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht;
  • bevat de gronden waarop het beroep rust.

Bovendien dient u (zo mogelijk) een afschrift van de beslissing op bezwaar bij te voegen. De indiener van het beroepschrift moet griffierecht betalen aan de griffier van de rechtbank. De griffier van de rechtbank verstrekt hierover nadere informatie.

Meer informatie

Zie brochure: ‘Bezwaar en beroep tegen een beslissing van de overheid'.