1 januari 2014: inwerkingtreding gewijzigde gedragscode promotionele kansspelen

Op 1 januari 2014 treedt een gewijzigde  gedragscode promotionele kansspelen in werking. Deze nieuwe gedragscode (pdf, 175 kB) vervangt  de sinds 1 januari 2006 geldende Gedragscode promotionele kansspelen. De nieuwe code bevat zowel nieuw toegevoegde voorwaarden als gewijzigde voorwaarden die gelden voor het organiseren van een promotioneel kansspel. Bovendien krijgt de Kansspelautoriteit met de inwerkingtreding van de nieuwe code er als toezichthouder nieuwe bevoegdheden bij.

De belangrijkste wijzigingen en de rol van de Kansspelautoriteit als toezichthouder op de naleving van de gedragscode promotionele kansspelen, leest u hieronder.

De gewijzigde gedragscode zal bij vaststelling van het wetsvoorstel Kansspelen op afstand - het wetsvoorstel dat na vaststelling, online kansspelen onder vergunning mogelijk maakt -  wederom worden herzien.

Waarom een nieuwe gedragscode?

Na evaluatie van de gedragscode werd duidelijk dat enkele aanpassingen en verduidelijkingen op hun plaats zijn. Naar aanleiding hiervan heeft het ministerie van Veiligheid en Justitie de gedragscode gewijzigd.

Doel gedragscode promotionele kansspelen

De gedragscode promotionele kansspelen is in het leven geroepen  om:
1) tegemoet te komen aan de behoefte van het bedrijfsleven om promotionele kansspelen aan te bieden en aan de behoefte van consumenten om daar aan deel te nemen;
2) een einde te maken aan de wildgroei van het aanbod van kansspelen zonder vergunning.

Nieuwe bevoegdheden Kansspelautoriteit

De gewijzigde gedragscode geeft de Kansspelautoriteit nieuwe bevoegdheden om effectief toezicht te kunnen houden op de naleving van de code. Zo krijgt de Kansspelautoriteit het recht tot inzage met betrekking tot de opbouw van de communicatiekosten (artikel 3, lid 5 gedragscode). Verder krijgt de Kansspelautoriteit het recht tot inzage in de wijze waarop de aanwijzing van de winnaars heeft plaatsgevonden (artikel 4, lid 6 gedragscode) . Tot slot kan de Ksa de aanbieder verplichten een overzicht te verschaffen van de uitgekeerde prijzen en premies (Artikel 4, lid 7 gedragscode).

Gewijzigde voorwaarden gedragscode promotionele kansspelen

Met de gewijzigde gedragscode zijn meerdere voorwaarden gewijzigd of verduidelijkt. Daarnaast zijn er ook nieuwe voorwaarden toegevoegd. Onderstaand vindt u de belangrijkste wijzigingen en toevoegingen. Zie voor een totaaloverzicht van de wijzigingen: Overzicht wijzigingen nieuwe gedragscode promotionele kansspelen (pdf, 209 kB)

  • Een promotioneel kansspel omvat maximaal twintig trekkingen. Het aantal trekkingen is hiermee verhoogd van dertien naar twintig. (artikel 2)
  • De communicatiekosten mogen tot ten hoogste € 0,45 bedragen per deelname. De totale communicatiekosten per deelname zijn hiermee verlaagd van € 0,60 naar € 0,45. (artikel 3, lid 2)
  • De aanbieder dient voorafgaand aan de deelname duidelijk te maken wat de totale waarde van het prijzenpakket is. (artikel 4, lid 2)
  • Ter bescherming van de consument dienen alle uitgeloofde prijzen of premies waar deelnemers recht op hebben daadwerkelijk te worden uitgekeerd. De zogenaamde sweepstakes blijven nog steeds toegestaan. (artikel 4, lid 9)
  • De oproep tot deelname aan een promotioneel kansspel bevat de naam van het te promoten product, de dienst of organisatie. (Artikel 5, lid 1)
  • De algemene spelvoorwaarden dienen gratis ter beschikking te worden gesteld aan deelnemers en potentiële deelnemers en dienen op eenvoudige wijze te zijn raadplegen. (Artikel 7, lid 1)
  • De algemene spelvoorwaarden bevatten de naam van het te promoten product, de dienst of organisatie. (Artikel 7, lid 2)
  • De algemene spelvoorwaarden bevatten informatie over het aantal trekkingen. (Artikel 7, lid 2)
  • De algemene spelvoorwaarden mogen niet tijden de looptijd van een promotioneel kansspel ten nadele van de deelnemers worden gewijzigd. (artikel 7, lid 3)
  • Een aanbieder is verplicht een klachtenprocedure op te stellen en het adres en/of telefoonnummer kenbaar te maken dat kan worden gebruikt om eventuele klachten in te dienen. (Artikel 9, lid 3)

Toezicht promotionele kansspelen

Voor het organiseren van promotionele kansspelen kan geen vergunning worden verleend op grond van de Wet op de kansspelen. Indien echter wordt voldaan aan de voorwaarden zoals beschreven in de gedragscode, is het toegestaan promotionele kansspelen te organiseren. Op het moment dat niet wordt voldaan aan de voorwaarden van de gedragscode, dan overtreedt de aanbieder de Wet op de kansspelen (hierna: Wok). Op grond van de Wok is de Kansspelautoriteit verantwoordelijk voor het toezicht op de naleving van artikel 1 van de Wok en daarmee ook met het toezicht op de naleving van de gedragscode.

Meer informatie

Voor algemene vragen over promotionele kansspelen en de toepassing van de gedragscode kunt u zich wenden tot de afdeling Publieksvoorlichting van de Kansspelautoriteit. Bel: 070 302 1300 of stuur een email naar: info@kansspelautoriteit.nl