Kansspelheffing

Jaarlijks legt de Kansspelautoriteit een kansspelheffing op aan de houders van een kansspelvergunning voor het aanbieden van een loterij, weddenschap, kansspelautomaat of casinospel. De kansspelheffing voor een loterij of een weddenschap is gebaseerd op de omzet. De kansspelheffing voor een speelautomaat of casinospel is gebaseerd op het aantal spelersplaatsen per kansspelautomaat of per tafelspel.

De kansspelheffing betaalt u aan de Kansspelautoriteit. Hieruit wordt de Kansspelautoriteit gefinancierd.

Kansspelheffing vergunninghouders loterijen

Voor loterijen is er kansspelheffing verschuldigd als de waarde van de verkochte loten hoger is dan € 1.000.000,-.

Er zijn vier tarieven voor de kansspelheffing:

€ 1.000,- bij een omzet tussen  €1.000.000 en € 5.000.000,-
€ 10.000,- bij een omzet tussen € 5.000.000,- en € 20.000.000,-
€ 50.000,- bij een omzet tussen € 20.000.000,- en € 50.000.000,-
€ 50.000,- vermeerderd met één vijfhonderdste deel van het bedrag waarmee de € 50.000,- wordt overstegen, bij een omzetwaarde boven € 50.000,-.

Kansspelheffing vergunninghouders speelautomaten

Voor kansspelautomaten wordt de hoogte van de kansspelheffing berekend over het aantal spelersplaatsen dat de vergunninghouder in gebruik en in voorraad heeft. Ook wordt gekeken naar het type kansspelautomaat. Het type wordt bepaald door de modeltoelating van de automaat, zoals blijkt uit het toelatingsnummer (TH-, TS- of TK-nummer).

Er zijn drie tarieven:

 • bestemd voor de horeca (TH-nummer): € 40,00
 • bestemd voor speelhallen (TS-nummer): € 80,00
 • bestemd voor casino (TK-nummer): € 120,00

Het is dus niet van belang waar de kansspelautomaat daadwerkelijk is opgesteld: een horeca-kansspelautomaat in een speelhal wordt aangeslagen als een horeca-kansspelautomaat.

Voorlopige aanslag

Als vergunninghouder van een exploitatievergunning ontvangt u over een kalenderjaar een voorlopige aanslag. Na afloop van het jaar doet u aangifte. Op basis van de aangifte ontvangt u een definitieve aanslag. U krijgt voor het doen van aangifte in december van de Kansspelautoriteit een oproep.

Nieuwe exploitatievergunning

Start u dit jaar voor het eerst met het exploiteren van speelautomaten? Dan ontvangt u nog geen voorlopige aanslag. Aan het einde van dit jaar ontvangt u een verzoek om aangifte te doen. Op basis van de gegevens uit uw aangifte ontvangt u dan de definitieve aanslag.

Wilt u niet wachten tot de betaling van de definitieve aanslag binnen is, dan kunt u om een voorlopige aanslag vragen. U kunt hiervoor contact opnemen met de Kansspelautoriteit. Deze informeert u dan over de wijze waarop u de gegevens aanlevert.

Heffingsbasis

Hoeveel kansspelheffing u moet betalen is afhankelijk van het aantal spelersplaatsen en van het type kansspelautomaat waar die spelersplaatsen deel van uitmaken. Het aantal spelersplaatsen samen met het type bepalen dus de hoogte van de heffing. Zie voor de berekening het voorbeeld onderaan.

Behendigheidsautomaten

De heffing geldt alleen voor kansspelautomaten, dus niet voor behendigheidsautomaten. Over behendigheidsautomaten (TB-nummers) betaalt u geen heffing.

Spelersplaatsen

Bij het berekenen van de kansspelheffing kijkt de Kansspelautoriteit naar het aantal spelers dat aan één kansspelautomaat kan spelen. Zij kijkt dan naar het aantal spelersplaatsen. Zo zijn er kansspelautomaten in een speelhal of casino (TS- en TK-type) waar meerdere personen tegelijk achter kunnen spelen. Dit type kansspelautomaat wordt ook wel een ‘meerspeler’ genoemd en heeft dus meer dan één spelersplaats. Aan een kansspelautomaat - bestemd voor de horeca (TH-type) - kan maar één speler tegelijk aan het spel deelnemen. Hier gaat het dus om één spelersplaats

Voorraad correctie

Heeft u een klein deel van de kansspelautomaten niet in gebruik, maar in opslag of in reparatie? Dan past de Kansspelautoriteit een voorraadcorrectie toe. Dit betekent dat er over 10% van het aantal spelersplaatsen voor TS- en TK-automaten geen heffing in rekening wordt gebracht. Voor de TH-automaten is de correctie 15%.

Voorlopige aanslag

De Kansspelautoriteit legt de kansspelheffing op in één voorlopige aanslag. Deze wordt meestal in juni vastgesteld. U betaalt als vergunninghouder het bedrag dat op de voorlopige aanslag staat. Een voorlopige aanslag moet u binnen zes weken na dagtekening hebben betaald.

De hoogte van de voorlopige aanslag is gebaseerd op het gemiddelde van het aantal spelersplaatsen dat u op het ‘Aangifteformulier kansspelheffing en de opstelgegevens’ per 31 december van het voorgaande jaar heeft opgegeven.

Aangifte

In december, na afloop van een kalenderjaar, stuurt de Kansspelautoriteit vergunninghouders een ‘verzoek tot aangifte’. Daarin vraagt de Kansspelautoriteit u om informatie over het afgelopen jaar, zodat zij de definitieve kansspelheffing kan bepalen. In het verzoek staat welke informatie nodig is en hoe u deze aanlevert. De informatie levert u uiterlijk 31 januari digitaal aan.

De Kansspelautoriteit heeft de volgende informatie nodig:

 • Het gemiddelde van het aantal spelersplaatsen van kansspelautomaten over een heel jaar;
 • Het aantal locaties waar de speelautomaten staan opgesteld op 31 december;
 • Het aantal speelautomaten per type en locatie welke u op 31 december heeft (inclusief de voorraad);
 • Een specificatie van de opstelgegevens (de opstellijst). Dit is een lijst waarin u per locatie aangeeft welke automaten staan opgesteld of bewaard In dit overzicht vermeldt u de toelatingsnummers van alle kansspelautomaten (toelatingsnummer en volgnummer, dus bijvoorbeeld TH 1234-567), het bijbehorend aantal spelersplaatsen en de adresgegevens waar de kansspelautomaten zijn opgesteld of bewaard worden op 31 december van het peiljaar;
 • Dezelfde informatie geeft u ook op voor. Over deze automaten betaalt u geen kansspelheffing;
 • De locatie waar u de administratie van de kansspelautomaten, behendigheidsautomaten, spelersplaatsen en opstellocaties Volgens de Algemene wet inzake rijksbelastingen en de exploitatievergunning bent u als exploitatievergunninghouder verplicht een administratie te voeren met deze informatie.

Definitieve aanslag

Met de informatie uit de aangifte stelt de Kansspelautoriteit de definitieve aanslag vast. Deze wordt meestal in februari vastgesteld. Het bedrag van de definitieve aanslag verrekent de Kansspelautoriteit met de bedragen van de eerdere voorlopige aanslag. Het saldo wordt in rekening gebracht of terugbetaald. De aanslag moet u binnen zes weken na dagtekening hebben betaald.

Wat als u geen aangifte doet

Als u te laat of geen complete aangifte kansspelheffing doet en dus geen gegevens opgeeft, dan heeft dit gevolgen voor:

 • de hoogte van uw definitieve aanslag; en
 • uw exploitatievergunning.

Hoogte definitieve aanslag

Bij het ontbreken van uw aangifte stelt de Kansspelautoriteit zelf (ambtshalve) de definitieve aanslag vast die bovendien met 10% wordt verhoogd. De hoogte van de ambtshalve definitieve aanslag wordt vastgesteld op basis van de door u eerder verstrekte gegevens.

De 10% verhoging is ingevoerd om te voorkomen dat een vergunninghouder die in het afgelopen jaar meer spelersplaatsen heeft geëxploiteerd voordeel behaald door niet tijdig de aangifte en opstelgegevens aan te leveren. De door ons ambtshalve vastgestelde heffing valt dan immers lager uit dan de heffing die u zou moeten betalen als u wel tijdig de gegevens had aangeleverd. Dit is onwenselijk.

Let op: Als er een ambtshalve definitieve aanslag wordt opgelegd, zal dit leiden tot een onderzoek door de Kansspelautoriteit. Dit onderzoek kan als gevolg hebben dat u een naheffing krijgt.

Uw exploitatievergunning

Als u geen of incomplete aangifte formulier kansspelheffing en opstelgegevens inlevert, loopt u het risico dat uw exploitatievergunning wordt ingetrokken. Het is een voorschrift in de vergunning dat u als vergunninghouder jaarlijks de opstelgegevens over de automaten bij de Kansspelautoriteit opgeeft.

Bezwaar maken

Tegen een voorlopige en een definitieve aanslag kunt u bezwaar maken. Op de aanslag staat aangegeven hoe u dit kunt doen.